Nachádzate sa tu

Domov

Zosuvy na Slovensku

Svahové deformácie na Slovensku zaberajú cca 5,25 % z celkovej rozlohy územia a predstavujú tak fenomén, ktorý významnou mierou ovplyvňuje stav a efektívne využívanie územia. Pôsobí ako neustála hrozba tam, kde sú umiestnené stavebné objekty v prostredí svahových deformácií bez adekvátnych opatrení a opakovane spôsobuje škody na pozemných, líniových a iných stavbách, podzemných a nadzemných inžinierskych sieťach, ako aj poľnohospodárskych a lesných pôdach.

Zosuvné riziko v niektorých regiónoch Slovenska v súčasnosti narastá aj v dôsledku intenzívnejšieho smerovania stavebnej činnosti z rovinných a mierne uklonených území do svahovitých a viac exponovaných oblasti. Tento trend je zrejmý najmä v obciach hornatých oblastí Slovenska. Spôsobuje ho nedostatok vhodných stavebných pozemkov v rovinných územiach, ale často aj cielené umiestnenie stavieb na svahy v dôsledku atraktivity prostredia.

V rokoch 1999 – 2006 bola na Slovensku zostavovaný prehľadný súbor digitálnych máp s názvom Atlas máp stability svahov SR v mierke 1 : 50 000 (Atlas), spracovávajúci jednotnou metodikou všetky dovtedy zmapované a zaregistrované svahové deformácie, vrátane vypracovania ich databáz formou atribútovej tabuľky svahovej deformácie, poskytujúcej prehľadné údaje o územnom začlenení príslušnej svahovej deformácie, stupni preskúmanosti, charakteristike svahovej deformácie, jej rozlohe, ohrození stavebných a iných objektov, príčinách vzniku a prípadnej sanácii.

Aplikácia zobrazuje všetky svahové deformácie v rámci Atlasu. Vzhľadom na to, že mierka Atlasu bola 1 : 50 000, pri tzv. maloplošných svahových deformáciách (< 6 ha), nebolo možné zobraziť ich reálne kontúry. Zobrazené sú ako krúžky vyplnené farbou podľa aktivity zaznamenanej v čase ich dokumentácie. Pri tzv. veľkoplošných svahových deformáciách (˃ 6 ha) sú zobrazené ich reálne kontúry na topopodklade SVM 50; použitá farba ich kontúr a šrafúry zodpovedá stupňu pohybovej aktivity zaznamenanej v čase ich dokumentácie. Celkový počet svahových deformácií v rámci Atlasu je 21 029; z toho maloplošných je 4 794 a veľkoplošných 16 235.

Súčasťou Atlasu je aj Mapa náchylnosti územia na svahové deformácie v M 1:50 000. Mapa bola vytvorená empirickou metódou. Znázorňuje farebnou formou (“semaforovou” metódou: odtiene zelenej, žltej a červenej) tri rajóny vyjadrujúce stupeň náchylnosti územia na tvorbu svahových deformácií (databázové pole rajón). Okrem farebného znázornenia sú v mape zobrazené tiež podrajóny od I. do III.C. (databázové pole podrajon), pričom narastajúca náchylnosť podrajónu na zosúvanie je vyjadrená sýtosťou farby. K jednotlivým podrajónom je vypracovaná stručná charakteristika.

Často kladené otázky (FAQ), Inžiniersky geológ odpovedá