Nachádzate sa tu

Domov

Monitorovanie chemického stavu a hodnotenie kvality podzemných vôd Slovenskej republiky

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredie (www.op-kzp.sk).

Názov projektu: Monitorovanie chemického stavu a hodnotenie kvality podzemných vôd Slovenskej republiky
Kód projektu v ITMS2014+: 310011A874
Druh projektu: dopytovo – orientovaný projekt
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Stredné Slovensko, Východné Slovensko, Západné Slovensko
Riešiteľ: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Výzva - kód Výzvy: OPKZP-PO1-SC123-2015-8
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 04. 2016
Ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu: 12. 2020
Celková výška oprávnených výdavkov: 4 329 691,38 EUR
Prioritná os: 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd
Kontaktná osoba pre projekt: Ing. Daniela Mackových, CSc.
Tel: 053 4190134
E-mail: daniela.mackovych@geology.sk

Hlavný cieľ projektu:

Sledovanie a hodnotenie kvality, stavu a kvantity podzemných vôd.

Popis projektu:

Východisková situácia

Projekt zohľadňuje a logicky nadväzuje na výsledky z monitoringu podzemných vôd z predchádzajúcich rokov, ktoré boli financované prostredníctvom štátneho rozpočtu a Kohézneho fondu. Projekt pre monitorovanie kvality podzemných vôd je vypracovaný v súlade s požiadavkami relevantných smerníc EÚ, medzinárodných dohôd, Nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z. z., Nariadenia vlády SR č. 416/2011 Z. z., Vyhláškou MPŽPRR SR č. 418/2010 Z. z. a požiadaviek na spracovanie Kvalitatívnej vodohospodárskej bilancie.


Základným dokumentom pre vypracovanie plánu monitorovania je Rámcový program monitorovania vôd Slovenska (ďalej RPM) na roky 2016 - 2021, ktorý reprezentuje základný plánovací dokument na realizáciu monitorovania vôd pre plánovacie obdobie. RPM je vypracovaný v zmysle vodného zákona (Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov) a v zmysle požiadaviek vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 418/2010 o vykonávaní niektorých ustanovení vodného zákona, je v súlade s medzinárodnou legislatívou a platnou legislatívou pre oblasť vôd v SR.

Ročný program monitorovania na rok 2016 je východiskovým dokumentom pre vypracovanie projektu, upresňuje miesta, rozsah a frekvenciu sledovaných ukazovateľov. Na základe ročného programu je vypracovaný plán realizácie projektu do roku 2020. Analýzy budú vykonávané v súlade s ročnými Programami monitorovania stavu vôd v SR na roky 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020. Aktivity projektu sa budú realizovať na celom území Slovenska.

Spôsob realizácie aktivít projektu

Realizáciou projektu sa bude sledovať kvalitatívny stav útvarov podzemnej vody SR prostredníctvom celého súboru anorganických a organických ukazovateľov. Hodnotenie údajov kvality podzemných vôd bude vykonané porovnaním nameraných a limitných hodnôt uvedených v nariadení vlády SR č. 496/2010 Z. z. Výsledky pre hodnotenie chemického stavu sa spracujú podľa nariadenia vlády SR č. 416/2011 Z. z. o hodnotení chemického stavu útvarov podzemných vôd a nariadenia vlády č. 282/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú prahové hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd.

Posúdenie prekročení koncentrácií znečisťujúcich látok v porovnaní s limitmi bude podkladom pre analýzu zhoršenia ekologickej alebo chemickej kvality takýchto útvarov, ktoré môže zapríčiniť značné poškodenie suchozemských ekosystémov priamo závislých na útvare podzemnej vody.

Realizácia aktivít projektu je navrhnutá v zmysle schváleného Rámcového programu monitorovania vôd Slovenska na roky 2016 – 2021. Aktivity projektu prispejú k plneniu záväzkov v oblasti monitorovania a hodnotenia kvality vôd vyplývajúcich z Rámcovej smernice o vodách (Smernica č. 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000 ustanovujúca rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky).

Analýzy budú vykonávané v súlade s ročným Programom monitorovania stavu vôd v SR na roky 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020 tak, aby sa zabezpečili komplexné informácie o stave a kvalite podzemných vôd.


Odbery vzoriek podzemných vôd bude zabezpečovať Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Odbery vzoriek pre stanovenie izotopov prvkov bude zabezpečovať Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH). Náklady na odbery vzoriek nie sú zahrnuté v tomto projekte.


Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ďalej ŠGÚDŠ) bude vykonávať analýzy vzoriek podzemných vôd v plnom rozsahu. Zabezpečenie prevádzky/riešenia projektu – výkon chemických analýz podzemných vôd bude realizovaný prostredníctvom vlastných zamestnancov ŠGÚDŠ, Odboru geoanalytických laboratórií (GAL) v Spišskej Novej Vsi a Odboru ekonomiky a hospodárskej správy. V GAL pracuje kvalifikovaný tím pracovníkov, ktorí majú požadované odborné vzdelanie a praktické skúsenosti. Riadenie a vykonávanie internej finančnej kontroly projektu bude zabezpečovať ŠGÚDŠ v zmysle internej smernice o predbežnej a priebežnej finančnej kontrole.

Monitorovanie skutočného napredovania realizácie projektu bude vykonávať ŠGÚDŠ v súlade so schválenými Programami monitorovania stavu vôd na roky 2016 - 2020. Projekt bude prevádzkovaný počas obdobia rokov 2016 až 2021.

Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu

Monitorovanie chemického stavu a hodnotenie kvality podzemných vôd predstavuje jeden zo základných nástrojov plánovania využívania a ochrany vôd v Slovenskej republike. Realizáciou projektu sa získajú informácie o stave a kvalite vodných útvarov podzemných vôd v súlade s relevantnými právnymi predpismi a dokumentmi tak, ako sú definované v RPM.

Po zrealizovaní projektu budú spracované dáta kvality a vyhodnotenie stavu a trendu vývoja zmien chemického zloženia podzemných vôd podkladom pre dlhodobé hodnotenie stavu podzemných vôd SR, tvorbu koncepcií trvalo udržateľného využívania vôd a ich ochrany, na výkon štátnej vodnej správy a na poskytovanie informácií verejnosti.

Výsledky monitoringu kvality podzemných vôd, z celého územia Slovenska, budú využité pre hodnotenie útvarov podzemných vôd, ako je zabezpečenie ich ochrany, zlepšenie ich stavu, sledovanie rovnováhy medzi odbermi podzemných vôd a doplňovaním ich množstiev. Sledovanie trendu znečisťujúcich látok v podzemných vôd poskytne informácie, či dochádza k postupnému zlepšovaniu kvality podzemných vôd, znižovania znečistenia podzemných vôd v dôsledku ľudskej činnosti.

Keďže podzemné vody sú hlavným zdrojom pitných vôd v SR, ich ochranou sa zabezpečí využiteľnosť zdrojov pitných vôd budúcim generáciám. Zabezpečí sa plnenie požiadaviek pre reportovanie správ pre Environmentálnu Európsku Agentúru (EEA) o stave a kvalite podzemných vôd SR. Pravidelná ročná povinnosť podávania správ pre EEA sa dotýka dátových tokov zameraných na podzemné vody. Pre uskutočnenie cieľov projektu, budú realizované analýzy ukazovateľov podzemných vôd tak, aby boli splnené plánované počty merateľných ukazovateľov uvedených v projekte.

Výsledky analýz z monitorovania hraničných podzemných vôd budú hodnotené na základe jednotlivých medzivládnych dohôd a medzištátnych zmlúv.

Prínosom projektu bude aj napĺňanie jedného zo strategických zámerov Národného programu kvality SR, ku ktorým popri iných patrí tiež ochrana životného prostredia v súlade s predpismi a stratégiami EÚ a zabezpečenie udržateľného hospodárenia s vodou – vodné hospodárstvo.

Po ukončení realizácie aktivít projektu budú práce pokračovať v stanovovanom rozsahu a kvalite v plánovaných Programoch monitoringu vôd SR na nasledujúce roky, resp. budú vypracované návrhy opatrení pre konkrétne rizikové územia na zabránenie alebo obmedzenie vstupu znečisťujúcich látok do podzemnej vody a na zabránenie zhoršenia stavu útvarov podzemných vôd. Navrhnú sa opatrenia na zvrátenie akéhokoľvek významného vzostupného trendu koncentrácie akejkoľvek znečisťujúcej látky, ktorá je spôsobená ľudskou činnosťou, s cieľom postupného znižovania znečisťovania podzemnej vody v sledovaných územiach.

Financovanie bude zabezpečené z prostriedkov MŽP, prípadne z iných externých zdrojov. Tieto návrhy budú prispievať k plneniu koncepcie trvalo udržateľného využívania vôd a ich ochrany, ktoré sú súčasťou predpisov EU a aj národnej legislatívy.