Nachádzate sa tu

Domov

Výjazdové zasadnutie vedeckej rady ŠGÚDŠ

Dňa 21. júna 2017 sa uskutočnilo výjazdové rokovanie vedeckej rady ŠGÚDŠ v regióne Hornej Nitry v Prievidzi. Na výjazdovom zasadnutí sa zúčastnili Ing. B. Žec, CSc. (generálny riaditeľ ŠGÚDŠ), prof. RNDr. M. Bielik, DrSc. (prodekan PriF UK Bratislava, externý člen vedeckej rady) a nasledujúci členovia VR ŠGÚDŠ: RNDr. Ľ. Hraško, PhD. (predseda VR), Ing. D. Mackových, CSc., RNDr. K. Fordinál, PhD., RNDr. P. Konečný, PhD., RNDr. Pavel Liščák, CSc., RNDr. A. Nagy, CSc., RNDr. M. Kováčik, CSc., Ing. Ľ. Petro, CSc., RNDr. I. Slaninka, PhD., a RNDr. P. Malík, CSc. Funkciu fotografa zastupoval RNDr. Ladislav Martinský. Rokovanie vedeckej rady malo bohatý program. Okrem samotného rokovania bola do programu zaradená aj návšteva ťažobného priestoru Bane Nováky. Na pôde HBP, a. s., členov VR privítal generálny riaditeľ Hornonitrianskych baní Prievidza, a. s., Ing. P. Čičmanec, Dr.h.c., PhD., ktorý je zároveň externým členom VR ŠGÚDŠ. Následne prebehla návšteva ťažobného priestoru Bane Nováky až k čelbe dobývacieho priestoru s ukážkou ťažobného postupu a technológie ťažby hnedého uhlia. Banským priestorom sprevádzal Ing. Letovay. Po vyfáraní účastníkov sprevádzal Ing. S. Gurský, podpredseda predstavenstva. Samotné rokovanie vedeckej rady sa začalo v poobedňajších hodinách v priestoroch rekreačného zariadenia na Púšti. Okrem členov VR ŠGÚDŠ sa na otvorenom rokovaní zúčastnilo 12 členov manažmentu HBP, a. s., Prievidza.

V programe vedeckej rady boli zaradené tieto tematické okruhy:

  •        Návrhy ocenení zamestnancov ŠGÚDŠ pri príležitosti Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov 8. 9. 2017 (informoval B. Žec);
  •        Aktuálne informácie o činnosti InterOceanMetalu (informoval B. Žec); – Prehľad aktuálnych bilaterálnych vzťahov ŠGÚDŠ s organizáciami mimo SR
           (pripravil D. Wunder, informoval B. Žec);
  •        Identifikácia a monitoring geohazardov Hornej Nitry (pripravili P. Liščák, P. Ondrejka, M. Zlocha, M. Bakoň, J. Papčo, prezentácia P. Liščák);
  •        Výsledky úlohy (Hydro)geologické modelovanie nováckeho uhoľného ložiska Hornonitrianska kotlina – trojrozmerné geologické modelovanie exponovaného
           územia a možnosti ich využitia (spracovali J. Švasta, J. Kotulová, J. Halmo, M. Elečko a P. Pauditš, prezentácia P. Malík).

       Do programu rokovania bola zaradená aj prednáška RNDr. Halma (hydrogeológa HBP, a. s., Prievidza) o dosiahnutých pozitívnych výsledkoch geotermálneho vrtu hlbokého 2 257 m (Š1-NB IV), ktorý realizovali HBP, a. s., v oblasti rekreačného strediska Prievidza-Púšť.
O výsledkoch informoval Ing. Ivan Karsten. Vrt prenikol cez kamenské a čausianske súvrstvie, chrenovecké vrstvy, paleogénne zuberecké a hutianske súvrstvie
a v spodnej časti zastihol vápencovo-dolomitový komplex hronika s geotermálnou vodou s teplotou 53 °C a výdatnosťou 18 l . s–1 s ustálenou hladinou 40 m pod povrchom.

       V diskusnej časti odznela informácia o stave schvaľovania a pripomienkovania Koncepcie geologického výskumu a prieskumu na ďalšie obdobie a informácia
o pripravovanom rokovaní a zložení geologickej rady ministra MŽP SR (Ľ. Hraško). Zároveň sa diskutovalo o problémových okruhoch týkajúcich sa vzdelávania v oblasti baníctva a geológie (B. Žec, M. Bielik, S. Gurský), ako aj o otázkach práce s verejnosťou. V týchto otázkach majú obidve organizácie podobné skúsenosti.

       Členovia VR ŠGÚDŠ mali možnosť oboznámiť sa aj s inými podnikateľskými aktivitami HBP, a. s., v ich dcérskych spoločnostiach. Pred začiatkom konania vedeckej rady navštívili jej členovia spoločnosť AGRO GTV Nováky, s. r. o., dcérsku firmu Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP), a. s., ktorá sa zaoberá pestovaním rajčín.
Po skončení rokovania vedeckej rady jej členovia navštívili ďalšiu dcérsku spoločnosť, a to Agro – Rybia farma. Tá sa zaoberá chovom sumčeka afrického. Prevádzku spoločnosti detailne predviedol jej konateľ Ing. Stanislav Gurský.

       Rokovanie VR ŠGÚDŠ zakončil predseda VR a poďakoval hostiteľom za bohatý a zaujímavý program. 

Fotogalériu nájdete tu.