Nachádzate sa tu

Domov » Organizačná štruktúra » Odbor informatiky

Oddelenie geofondu

 

 
Geofond v rámci rezortu MŽP SR predstavuje moderné archívne pracovisko pre oblasť geológie. Hlavná činnosť Geofondu vyplýva zo zákona č. 569/2007 Z.z. (geologický zákon) a z vyhlášky MŽP SR č. 51/2008 Z.z. Niektoré funkcie plní aj v zmysle zákona č 44/1988 o ochrane využití nerastného bohatstva (Banský zákon) a s ním súvisiacich zmien, doplnkov a vyhlášok.

 

 

Geofond v rámci svojich činností zabezpečuje najmä:

 • registráciu prieskumných území
 • vedenie registrov geologickej preskúmanosti a vedenie registrov starých banských diel
 • vedenie evidencie výhradných ložísk, ktoré sa po ukončení prieskumu neťažia a zabezpečenie ich ochrany
 • stanoviská k investičnej výstavbe z hľadiska ochrany ložísk nerastných surovín, stability územia a registrovaných geologických prác
 • ročné spracovávanie Bilancie zásob ložísk nerastných surovín Slovenskej republiky
 • evidenciu a správu hmotnej dokumentácie
 • v rámci štátneho informačného systému budovanie informačného systému Geofondu
 • zhromažďovanie, uchovávanie, evidenciu, spracovávanie a sprístupňovanie záujemcom, najmä:
  • správy o výsledkoch geologických prác
  • výpočty zásob ložísk nerastných surovín a zásob podzemných vôd
  • diplomové, kandidátske, doktorské, nálezové, posudkové a podobné práce geologického zamerania
  • správy zo študijných a pracovných ciest zo zahraničia s geologickým zameraním
 • evidenciu a uchovávanie náučno-propagačných filmov a videokaziet s geologickou tematikou na ďalšie využitie
 • kontrolu prijatých materiálov z hľadiska ich úplnosti a čitateľnosti a odstránenie zistených nedostatkov
 • spracovávanie a aktualizáciu prehľadnej dokumentácie o geologickom mapovaní, o ložiskovej, hydrogeologickej, inžiniersko-geologickej, geofyzikálnej, geochemickej a inej preskúmanosti územia Slovenskej republiky
 • tvorbu a prevádzkovanie centrálnej geologickej databanky
 • na objednávku spracovávanie geologických informácií

 

 

 

Činnosti:

 

Dokumenty na stiahnutie:

Registre

Archív


Rýchle odkazy na aplikácie Geofondu: 

 

 

                      

                     

                

   

Ing. Jozef Mižák
Vedúci oddelenia

 

-->